Leveringsvoorwaarden Strippenkaart Brons

Aanschaf en betaling
Met het aanschaffen van een strippenkaart van Privacyzorg koopt de klant het recht om het overeengekomen aantal uren ondersteuning af te nemen. De bestelde strippenkaart wordt direct gefactureerd met een betalingstermijn van 30 dagen, tenzij anders schriftelijk overeengekomen. Indien de betaling van de factuur niet binnen de betalingstermijn is ontvangen bij Privacyzorg, dan kunnen geen uren worden opgenomen. Reeds gemaakte afspraken worden dan uiteraard geannuleerd.

Overschrijding saldo
Indien meer uren worden opgenomen dan het resterende saldo van de strippenkaart toelaat, dan worden deze uren tegen het geldende uurtarief van de strippenkaart gefactureerd. Indien na afloop van de overschrijding een getekende opdrachtbevestiging voor een nieuwe strippenkaart in het bezit is van Privacyzorg, dan wordt de overschrijding niet gefactureerd, maar afgeboekt van de nieuwe strippenkaart. Bij aanschaf van een nieuwe strippenkaart kan geen aanspraak worden gemaakt op eventuele eerdere prijsafspraken tussen de klant en Privacyzorg met betrekking tot andere Strippenkaarten, abonnementen of andere uurtarieven. 

Prijzen
Alle genoemde bedragen zijn in euro’s en exclusief btw, inclusief reis- en verblijfkosten. De strippenkaarten worden per jaar afgesloten.

Beëindiging overeenkomst
Een Strippenkaart wordt aangegaan voor de duur van 12 maanden en eindigt automatisch na verloop van de overeengekomen periode, tenzij anders overeengekomen. 

Geldigheidsduur
De geldigheidsduur van een strippenkaart is 12 maanden, vanaf de dag van ondertekening van de order door de klant. Na deze periode vervalt het recht om nog niet verbruikte uren op te nemen. Het is niet mogelijk aanspraak te maken op een vergoeding door Privacyzorg voor niet opgenomen uren. 

Prioriteiten
Privacyzorg behoudt zich het recht voor al gemaakte afspraken op basis van een strippenkaart te annuleren of te verplaatsen indien werkzaamheden bij klanten met een zogenaamd “Privacybeheer abonnement” dit noodzakelijk maken. De beoordeling hiervan ligt volledig bij Privacyzorg. In geval van annulering door Privacyzorg worden geen uren afgeboekt van het saldo, zoals bedoeld bij “Annulering”. 

Werkzaamheden
Alle werkzaamheden door medewerkers van Privacyzorg worden verricht op basis van een inspanningsverplichting. Er worden op voorhand geen garanties gegeven over het eindresultaat van de werkzaamheden. 

Reiskosten
Reiskosten worden gefactureerd tegen het geldende standaardtarief, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Opgenomen uren
Na afloop van de werkzaamheden dient door de klant een servicebon getekend te worden waarop het daadwerkelijk aantal uren dat besteed is staat vermeldt. Deze uren worden afgeboekt van het tegoed van de klant. Hierbij worden de volgende toeslagen gehanteerd: 

​​Weekdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur : 0%
​Weekdagen tussen 17.00 uur en 09.00 uur : 50% 
​Zaterdagen : 50% 
​​Zondagen en officiële feestdagen : 100% 


Annulering
Van iedere afspraak ontvangt u van de Servicedesk een bevestiging per e-mail. Afzeggingen van strippenkaartafspraken is toegestaan. Hierbij dient u rekening te houden met de volgende afboekingen in procenten van de overeengekomen duur: 

6 werkdagen of meer voor geplande datum ​ ​0% 
​3-5 werkdagen voor geplande datum ​25% 
​2 werkdagen voor de geplande datum ​50% 
​1 werkdag voor of op de geplande datum  ​75% 
​Op de geplande datum  ​100% 


Locatiebezoeken
Voor opdrachten waarbij de onsite inzet van Privacyzorg vereist is, gelden de volgende randvoorwaarden: 

U verstrekt indien nodig een werkruimte en vergaderzalen voor de medewerker(s) van Privacyzorg gedurende de looptijd van de onsite werkzaamheden.
Indien overeengekomen is dat leden van uw organisatie deel uitmaken van de werkzaamheden dienen zij ook beschikbaar te zijn. 
Tijdens de opdracht heeft u mogelijk aan onze professionals vragen en verzoeken om advies die niet rechtstreeks verband houden met de overeengekomen werkzaamheden. Onze specialisten zullen uw vragen en verzoeken beantwoorden in die mate dat ze niet leiden tot een significante afwijking van het overeengekomen werkzaamheden en tijdschema. Wanneer een verhoogde tijdsinzet van onze specialisten nodig is, moet de impact op het tarief en de planning vooraf bij u worden geaccordeerd. 

Garanties en geschillen
Privacyzorg levert diensten op een professionele manier en zorgt voor een tijdige uitvoering van het werk. Privacyzorg geeft geen andere garanties dan hier beschreven of indien verplicht op grond van de toepasselijke wetgeving. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving is Privacyzorg aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door de door ons geleverde diensten. Deze aansprakelijkheid wordt beperkt tot het bedrag dat gelijk is aan het door u betaalde factuurbedrag. Privacyzorg bewaart en onderhoudt uw vertrouwelijke gegevens conform de richtlijnen uit informatiebeveiligingsnorm NEN7510. Indien er geschillen zijn met betrekking tot de diensten van Privacyzorg is het Nederlands recht van toepassing. Indien een oplossing uitblijft, wordt het geschil voorgelegd aan de bevoegde rechter in het kanton Nijmegen, Nederland.