Algemene-voorwaarden

Algemene Voorwaarden

2023

Algemene Bepalingen

Artikel 1 - Toepasselijkheid


1.1. In deze algemene voorwaarden worden met “Privacyzorg” aangeduid Stichting Privacyzorg en alle
met haar verbonden (rechts)personen en vennootschappen aan wie Stichting Privacyzorg het recht
heeft verleend om deze algemene voorwaarden te hanteren en worden met “afnemer” aangeduid de
(rechts)personen en vennootschappen tot wie een aanbod is gericht en/of met wie een
overeenkomst tot stand komt.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en overeenkomsten met Privacyzorg. Uitsluitend door Privacyzorg schriftelijk aanvaarde afwijkingen van deze algemene
voorwaarden kunnen geldig zijn. Algemene voorwaarden van de afnemer zijn op aanbiedingen van
en overeenkomsten met Privacyzorg niet van toepassing.

1.3. De nietigheid of vernietiging van een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staan
aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden niet in de weg.
Privacyzorg en de afnemer zullen in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen van deze
algemene voorwaarden te vervangen door bepalingen, die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en
de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepalingen.

Artikel 2 - Aanbod en overeenkomst


2.1. Een aanbod van Privacyzorg geschiedt vrijblijvend en kan door Privacyzorg worden herroepen,
ingetrokken of gewijzigd binnen 5 kalenderdagen na de kennisneming door Privacyzorg van de
aanvaarding van haar aanbod. In een aanbod voorkomende fouten of omissies, in het kader van een
aanbod door Privacyzorg verstrekte adviezen en niet uitsluitend tot de afnemer gerichte –
algemene – informatie, binden Privacyzorg niet.

2.2. Een aanbod van Privacyzorg is gedurende 30 kalenderdagen na de verzending daarvan door
Privacyzorg geldig, tenzij bij het aanbod een andere geldigheidsduur is vermeld of de
geldigheidsduur voor het verstrijken daarvan door Privacyzorg schriftelijk is verlengd.

2.3. Indien een door de afnemer van Privacyzorg gevraagd aanbod niet tot een overeenkomst tussen
Privacyzorg en de afnemer heeft geleid, is de afnemer verplicht de door Privacyzorg in verband
met het doen van het aanbod gemaakte kosten aan Privacyzorg te vergoeden.

2.4. Indien door Privacyzorg een aanbod is gedaan, komt een overeenkomst tussen Privacyzorg en de
afnemer eerst tot stand door de onvoorwaardelijke aanvaarding door de afnemer van het aanbod
van Privacyzorg of door de uitvoering van een opdracht van de afnemer door Privacyzorg.
Uitsluitend het aanbod van Privacyzorg respectievelijk de factuur van Privacyzorg voor de
uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst correct weer te geven.

2.5. Indien door Privacyzorg geen aanbod is gedaan, komt een overeenkomst eerst tot stand door de
schriftelijke aanvaarding of de uitvoering van een opdracht van de afnemer door Privacyzorg.
Uitsluitend de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door Privacyzorg respectievelijk de factuur
van Privacyzorg voor de uitvoering van de opdracht wordt geacht de inhoud van de overeenkomst
correct weer te geven.

2.6. Wijzigingen van en/of aanvullingen op de overeenkomst zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door Privacyzorg en de afnemer schriftelijk zijn aanvaard.

2.7. Privacyzorg heeft het recht de overeenkomst door derden te laten uitvoeren.

2.8. De afnemer heeft uitsluitend het recht de overeenkomst te annuleren of te ontbinden indien dat in die overeenkomst uitdrukkelijk is overeengekomen en/of de afnemer dat recht aan dwingend
geldende wetgeving ontleent. Indien de afnemer de overeenkomst – rechtsgeldig – annuleert of
ontbindt, is de afnemer verplicht krachtens de overeenkomst geleverde zaken en rechten gelijktijdig
terug te leveren en aan Privacyzorg te vergoeden de door Privacyzorg in verband met het doen
van het aanbod en het tot stand komen en uitvoeren van de overeenkomst gemaakte kosten.

2.9. Privacyzorg heeft het recht de overeenkomst eenzijdig met onmiddellijke ingang geheel of ten dele te beëindigen en/of de uitvoering van haar uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te schorten indien:

a. de afnemer toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen en te dien aanzien in verzuim is;

b. een tot het verlenen van – voorlopige – surséance van betaling aan de afnemer strekkend verzoek is ingediend;

c. een tot faillietverklaring van de afnemer strekkend verzoek is ingediend;

d. ten laste van de afnemer executoriaal beslag onder Privacyzorg is gelegd;

e. een tot ontbinding en/of liquidatie van de afnemer strekkend besluit is tot stand gekomen;

f. een of meer aandelen in de afnemer aan anderen dan de aandeelhouder(s) bij het tot stand komen van de overeenkomst zijn overgedragen;

g. de door de afnemer geëxploiteerde onderneming geheel of ten dele aan een of meer anderen is overgedragen.

Privacyzorg is wegens het beëindigen van de overeenkomst en het opschorten van uit de
overeenkomst voortvloeiende verbintenissen om de hiervoor in dit artikel 2.9. bedoelde redenen
nimmer enige schadevergoeding aan de afnemer verschuldigd.

2.10. De afnemer heeft niet het recht de overeenkomst te ontbinden indien de afnemer in verzuim is.

2.11. Indien de overeenkomst is ontbonden vallen de door de afnemer ter uitvoering van de overeenkomst reeds ontvangen prestaties en de daarmee verband houdende betalingsverplichtingen van de afnemer niet onder een ongedaanmakingsverplichting, tenzij Privacyzorg ten aanzien van die
prestaties in verzuim is. In verband met verrichte prestaties voor of bij het ontbinden van de
overeenkomst door Privacyzorg gefactureerde bedragen is de afnemer na de ontbinding
onmiddellijk opeisbaar verschuldigd.

Artikel 3 - Levering en afname


3.1. De levering van zaken door Privacyzorg geschiedt op de plaats van de onderneming van
Privacyzorg en zal uitsluitend op een andere plaats geschieden indien dat schriftelijk is
overeengekomen. Privacyzorg heeft het recht te leveren aantallen in delen te leveren.

3.2. Vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag en verzekering van door Privacyzorg aan de afnemer
te leveren zaken geschieden voor risico van de afnemer, ook indien op vervoer-, verzend-, invoer-,
uitvoer-, opslag- en/of verzekeringsbewijzen anders is vermeld en/of door Privacyzorg en/of een
hulppersoon van Privacyzorg verricht.

3.3. Levering van zaken door Privacyzorg geschiedt na betaling door de afnemer van de voor – levering van – die zaken verschuldigde bedragen.

3.4. Door Privacyzorg kenbaar gemaakte leveringstermijnen zijn naar beste weten op basis van bij het
tot stand komen van de overeenkomst aan Privacyzorg bekende gegevens vastgesteld, vormen
geen essentieel onderdeel van de overeenkomst en zullen door Privacyzorg zoveel mogelijk in acht
worden genomen. Privacyzorg is door uitsluitend het overschrijden van een leveringstermijn niet in
verzuim en de afnemer kan aan uitsluitend het overschrijden van een door Privacyzorg kenbaar
gemaakte leveringstermijn niet het recht ontlenen om de overeenkomst geheel of ten dele te
ontbinden. Leveringstermijnen gelden niet indien die niet in acht kunnen worden genomen door na
het tot stand komen van de overeenkomst buiten de macht van Privacyzorg ingetreden
omstandigheden.

3.5. De afnemer is verplicht te leveren zaken op de overeengekomen leveringstermijnen af te nemen.
Indien ten aanzien van te leveren zaken geen leveringstermijnen zijn overeengekomen, is de
afnemer verplicht de te leveren zaken op eerste verzoek van Privacyzorg af te nemen. Door
schending van de hiervoor in dit artikel 3.5. bedoelde verplichtingen is de afnemer onmiddellijk in
verzuim.

3.6. Onverminderd de artikelen 3.2. en 5. zijn door Privacyzorg te leveren zaken voor risico van de
afnemer met ingang van het moment waarop – een hulppersoon van – de afnemer de feitelijke macht
over deze zaken heeft respectievelijk met ingang van het verzuim van de afnemer om door
Privacyzorg te leveren zaken af te nemen.

3.7. De afnemer is verplicht de deugdelijkheid van door Privacyzorg geleverde zaken bij de (af)levering
te controleren en Privacyzorg bij de (af)levering van vermoedelijke ondeugdelijkheid van de door
Privacyzorg geleverde zaken in kennis te stellen. Door Privacyzorg geleverde zaken, die de
afnemer of een hulppersoon van de afnemer 7 kalenderdagen na de levering zonder bezwaar heeft
behouden of eerder geheel of ten dele in gebruik heeft genomen, bewerkt, verwerkt of aan anderen
heeft geleverd, worden geacht aan de overeenkomst te beantwoorden.

3.8. Privacyzorg is zonder haar voorafgaande schriftelijke toestemming niet verplicht door de afnemer
aan Privacyzorg geretourneerde zaken aan te nemen. Het aannemen van door de afnemer
geretourneerde zaken impliceert niet de erkenning door Privacyzorg van de reden van het
retourneren. Door de afnemer aan Privacyzorg geretourneerde zaken blijven voor risico van de
afnemer en de afnemer is de overeengekomen vergoedingen verschuldigd, totdat Privacyzorg de
afnemer voor deze zaken heeft gecrediteerd. Indien Privacyzorg geretourneerde zaken niet
aanneemt, is de afnemer verplicht door Privacyzorg in verband met geretourneerde zaken
gemaakte kosten aan Privacyzorg te vergoeden.

Artikel 4 - Prijs en betaling


4.1. Door Privacyzorg kenbaar gemaakte prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de
overheid opgelegde heffingen en exclusief kosten van vervoer, verzending, invoer, uitvoer, opslag
en verzekering. Niet in een uitsluitend tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen
binden Privacyzorg niet. Aan in een tot de afnemer gericht aanbod kenbaar gemaakte prijzen
kunnen door anderen geen rechten worden ontleend.

4.2. Privacyzorg heeft het recht overeengekomen prijzen en tarieven – met onmiddellijke ingang – aan
te passen op basis van de gemiddelde wijziging van de kostprijs van door Privacyzorg te leveren
zaken en/of te verrichten werkzaamheden, wisselkoersen en door de overheid opgelegde
belastingen en heffingen. Een aanpassing van overeengekomen prijzen en tarieven tast de
overeenkomst overigens niet aan.

4.3. De kosten van uitvoering van na het aanbod van Privacyzorg door de afnemer verzochte en door
Privacyzorg aanvaarde wijzigingen van de overeenkomst zijn voor rekening van de afnemer. Indien
zich bij het uitvoeren van de overeenkomst ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst
niet voorziene omstandigheden voordoen, zijn de daaruit voortvloeiende meerkosten voor rekening
van de afnemer.

4.4. Facturen – waaronder pro forma facturen – van Privacyzorg dienen in Euro’s te worden voldaan
overeenkomstig de op de factuur van Privacyzorg vermelde betalingsvoorwaarden. Indien geen
betalingstermijn is vermeld dient de factuur binnen 14 kalenderdagen na de verzending door
Privacyzorg te worden voldaan.

4.5. Indien de afnemer verschuldigde vergoedingen niet binnen de geldende termijn heeft betaald, is de afnemer onmiddellijk in verzuim en over de openstaande vergoeding een vertragingsrente van 12% per jaar verschuldigd. Indien de afnemer verschuldigde vergoedingen na eerste herinnering nalaat te betalen, is de afnemer het bedrag van de door Privacyzorg te maken kosten van rechtsbijstand in en buiten rechte – waaronder de niet geliquideerde proceskosten – aan Privacyzorg verschuldigd. De kosten van rechtsbijstand buiten rechte bedragen 15% van de hoofdsom en de vertragingsrente met een minimum van EUR 500,00 exclusief omzetbelasting.

4.6. Privacyzorg heeft het recht betalingen van de afnemer – ondanks andersluidende vermeldingen
van de afnemer – eerst te laten strekken tot voldoening van vorderingen, die niet voortvloeien uit de
overeenkomst en van vorderingen, die voortvloeien uit tekortkomingen van de afnemer in de
uitvoering van uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen.

4.7. De afnemer heeft niet het recht zijn betalingsverplichtingen tegenover Privacyzorg op te schorten
en/of te verrekenen met verplichtingen van Privacyzorg tegenover de afnemer. De afnemer heeft
niet het recht de overeenkomst geheel of ten dele met Privacyzorg te ontbinden indien de afnemer
in verzuim is.

4.8. Indien de afnemer zijn betalingsverplichtingen tegenover Privacyzorg niet volledig of binnen de
geldende termijn nakomt, heeft Privacyzorg het recht haar verplichtingen tegenover de afnemer
volledig op te schorten en/of niet na te komen.

4.9. De afnemer is verplicht op eerste verzoek van Privacyzorg de voldoening van uit de overeenkomst
voortvloeiende vorderingen van Privacyzorg te verzekeren en verzekerd te houden. Indien de
afnemer de voldoening van de vorderingen van Privacyzorg desondanks onvoldoende verzekert
en/of verzekerd houdt, heeft Privacyzorg het recht haar verplichtingen tegenover de afnemer
volledig op te schorten en/of niet na te komen.

Artikel 5 - Voorbehoud van eigendom en rechten


5.1. Alle door Privacyzorg aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Privacyzorg, totdat
alle door de afnemer krachtens de overeenkomst voor geleverde en/of te leveren zaken en/of
verrichte en/of te verrichten werkzaamheden verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet
correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel
4.5. verschuldigde vergoedingen, volledig aan Privacyzorg zijn betaald. De afnemer is niet
beschikkingsbevoegd ten aanzien van zaken, waarop het hiervoor in dit artikel 5.1. bedoelde
eigendomsvoorbehoud rust en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde
rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

5.2. Krachtens de overeenkomst te leveren of te verlenen rechten worden door Privacyzorg steeds aan de afnemer geleverd respectievelijk verleend onder de opschortende voorwaarde dat de daarvoor aan Privacyzorg verschuldigde vergoedingen en de in verband met niet correcte uitvoering van de overeenkomst verschuldigde vergoedingen, waaronder krachtens artikel 4.5. verschuldigde
vergoedingen, volledig aan Privacyzorg zijn betaald. De afnemer is niet beschikkingsbevoegd ten
aanzien van rechten, die onder de hiervoor in dit artikel 5.2. bedoelde opschortende voorwaarde zijn
geleverd respectievelijk verleend en is verplicht belanghebbenden – waaronder beoogde
rechtverkrijgenden – van die beschikkingsonbevoegdheid in kennis te stellen.

Artikel 6 - Rechten van intellectuele eigendom


6.1. Alle rechten van intellectuele eigendom ten aanzien van alle krachtens en/of in het kader van de
overeenkomst tot stand gebrachte en/of verstrekte voortbrengselen – zoals teksten, tekeningen,
analyses, rapporten, methoden, technologieën en databanken – berusten uitsluitend bij Privacyzorg
en/of haar licentiegever(s). De afnemer zal de hiervoor in dit artikel 6.1. bedoelde voortbrengselen
niet openbaar maken, verveelvoudigen, wijzigen en zich niet – anderszins – als maker en/of
rechthebbende daarvan gedragen. De afnemer zal aanduidingen omtrent rechten van intellectuele
eigendom niet uit en van de hiervoor in dit artikel 6.1. bedoelde voortbrengselen verwijderen of
wijzigen.

6.2. Door Privacyzorg ten aanzien van de hiervoor in artikel 6.1. bedoelde voortbrengselen aan de
afnemer verleende rechten omvatten uitsluitend uitdrukkelijk in de overeenkomst beschreven niet
exclusieve rechten, die met onmiddellijke ingang vervallen door gebruik van de voortbrengselen in
strijd met de rechten van Privacyzorg en/of haar licentiegever(s), de overeenkomst, deze algemene
voorwaarden en/of het toepasselijke recht. De afnemer verkrijgt door de overeenkomst geen rechten
van intellectuele eigendom. Door Privacyzorg verleende rechten zijn niet vatbaar voor overdracht.

6.3. De afnemer zal Privacyzorg vrijwaren van vorderingen van derden op basis van de stelling dat
Privacyzorg door gebruik van door de afnemer verstrekte en/of voorgeschreven voortbrengselen
rechten van intellectuele eigendom van derden schendt, alle uit die vorderingen voortvloeiende
verbintenissen van Privacyzorg als haar eigen verbintenissen nakomen en alle uit die vorderingen
voortvloeiende schade aan Privacyzorg vergoeden.

Artikel 7 - Aansprakelijkheid en schadevergoeding


7.1. Aansprakelijkheden en wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding van Privacyzorg zijn beperkt door de artikelen 7.1. tot en met 7.7. De artikelen 7.1. tot en met 7.7. zijn van overeenkomstige toepassing op door de afnemer op onrechtmatige daad van Privacyzorg gebaseerde vorderingen.


7.2. Privacyzorg is uitsluitend aansprakelijk voor door opzet of grove schuld van Privacyzorg aan
Privacyzorg toe te rekenen tekortkomingen. Als aan Privacyzorg toe te rekenen tekortkomingen
worden in ieder geval niet beschouwd gedragingen van hulppersonen, gebruik van – ongeschikte –
hulpzaken en tekortkomingen, die voortvloeien uit het anders dan – correct – per post of per telefax
verzenden van verklaringen en gegevens.

7.3. Aansprakelijkheid van Privacyzorg kan uitsluitend ontstaan, nadat de afnemer Privacyzorg
onverwijld na de levering of – bij een bij de levering niet waarneembare tekortkoming – onverwijld na
het constateren van de tekortkoming deugdelijk middels een per aangetekende post verzonden brief
in gebreke heeft gesteld en Privacyzorg gedurende een redelijke termijn in de gelegenheid heeft
gesteld de tekortkoming te zuiveren.

7.4. Een verplichting van Privacyzorg tot schadevergoeding is beperkt tot directe schade tot maximaal
het bedrag van de overeengekomen prijs, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid
opgelegde heffingen. Indien de overeenkomst hoofdzakelijk een duurovereenkomst is voor een
tijdvak van meer dan één jaar, wordt de overeengekomen prijs vastgesteld op het totaalbedrag van
de voor één jaar overeengekomen prijzen, exclusief omzetbelasting en andere door de overheid
opgelegde heffingen. In geen geval zal de door Privacyzorg verschuldigde vergoeding voor directe
schade meer dan EUR 50.000,00 bedragen. Privacyzorg is in geen geval verplicht immateriële en
indirecte schade – zoals onder meer gevolgschade, bedrijfsschade en schade wegens verlies van
tijd en/of het missen van financieel voordeel – te vergoeden. Een verplichting van Privacyzorg tot
het vergoeden van schade door dood, lichamelijk letsel of materiële beschadiging van zaken zal in
geen geval meer bedragen dan EUR 500.000,00 per gebeurtenis, waarbij een reeks
samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis zal worden beschouwd.

7.5. De afnemer zal Privacyzorg vrijwaren van vorderingen van derden – zoals werknemers en (andere) hulppersonen – die voortvloeien uit en/of verband houden met krachtens de overeenkomst door Privacyzorg geleverde zaken en/of verrichte werkzaamheden. De afnemer zal Privacyzorg
vrijwaren van vorderingen van derden op basis van productaansprakelijkheid voor door de afnemer
aan derden geleverde zaken, die mede bestaan uit door Privacyzorg aan de afnemer geleverde
zaken, tenzij de aansprakelijkheid uitsluitend is veroorzaakt door Privacyzorg geleverde
zaken.

7.6. Indien door werknemers en/of (andere) hulppersonen van Privacyzorg ten behoeve van de afnemer werkzaamheden buiten een onderneming van Privacyzorg en/of met door de afnemer beschikbaar gestelde materialen worden verricht, rust op de afnemer tegenover die werknemers en (andere) hulppersonen de in artikel 7:658 BW bedoelde verplichting en aansprakelijkheid, terwijl de afnemer Privacyzorg zal vrijwaren voor vorderingen van die werknemers en (andere) hulppersonen, die voortvloeien uit het niet nakomen door de afnemer van de in artikel 7:658 BW bedoelde
verplichtingen door de afnemer.

7.7. De afnemer staat er voor in dat door Privacyzorg te verwerken gegevens, het verwerken van de
gegevens en het resultaat van die verwerking niet in strijd zijn met het geldende recht – zoals onder
meer de AVG. De afnemer zal Privacyzorg vrijwaren van alle vorderingen van derden op basis van de stelling dat met door Privacyzorg verwerkte gegevens, het
verwerken van gegevens en/of het resultaat van die verwerking het geldende recht – zoals onder
meer de AVG en/of daaruit voortvloeiende rechten – worden
geschonden.

Artikel 8 - Overmacht


8.1. Indien Privacyzorg door overmacht tijdelijk niet in staat is de overeenkomst uit te voeren, is zij
bevoegd het uitvoeren van de overeenkomst geheel of ten dele op te schorten zolang de overmacht
voortduurt. Indien Privacyzorg door overmacht blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te
voeren, heeft zij het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of ten dele op te
zeggen. Onder overmacht worden onder meer verstaan tekortkomingen van (toeleveranciers van)
Privacyzorg en/of (andere) hulppersonen, productiestoringen, werkonderbrekingen en bovenmatig
ziekteverzuim van werknemers, overheidsmaatregelen en weersomstandigheden.

8.2. Indien Privacyzorg door overmacht tijdelijk of blijvend niet in staat is de overeenkomst uit te voeren,
kan de afnemer tegenover Privacyzorg geen aanspraak op uitvoering van de overeenkomst,
ontbinding van de overeenkomst en/of schadevergoeding maken.

Artikel 9 - Vertrouwelijke informatie en non-concurrentie


9.1. De afnemer staat er voor in dat derden niet – door handelen en/of nalaten van hen en/of van hun
werknemers en/of andere hulppersonen – kennis – kunnen – nemen van door Privacyzorg
verstrekte, van Privacyzorg betrokken en uit het uitvoeren van de overeenkomst voortvloeiende
informatie van vertrouwelijke aard. Informatie wordt in ieder geval geachte vertrouwelijk te zijn indien
die informatie door Privacyzorg als zodanig is aangeduid.

9.2. De afnemer zal tijdens de duur van de overeenkomst en gedurende één jaar na het einde van de
overeenkomst zonder toestemming van Privacyzorg geen werknemers en/of andere hulppersonen
van Privacyzorg in dienst nemen en zich onthouden van iedere betrokkenheid bij economische
activiteiten van werknemers en/of andere hulppersonen van Privacyzorg, die betrokken zijn
geweest bij – het uitvoeren van – de overeenkomst.

Artikel 10 - Algemeen


10.1. Als rechtsgeldige verklaringen en rechtshandelingen in de schriftelijke vorm kunnen uitsluitend
worden beschouwd correct per post en/of per telefax verzonden verklaringen en rechtshandelingen.

10.2. De afnemer zal Privacyzorg op de hoogte houden van de juiste en NAW-gegevens van de afnemer en Privacyzorg onmiddellijk schriftelijk in kennis stellen van wijzigingen van de NAW-gegevens van de afnemer.

10.3. Aanbiedingen van en overeenkomsten met Privacyzorg worden uitsluitend beheerst door
Nederlands recht. Het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten
betreffende roerende zaken van 11 april 1980 is op aanbiedingen van en overeenkomsten met
Privacyzorg niet van toepassing.

10.4. De absoluut bevoegde rechter in het arrondissement ’s-Hertogenbosch heeft rechtsmacht en is
uitsluitend bevoegd om kennis te nemen van direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiende geschillen.

10.5. De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en
vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.

10.6. Indien Privacyzorg een niet Nederlandstalige versie van deze algemene voorwaarden hanteert en tussen de Nederlandstalige versie en niet Nederlandstalige versie verschillen bestaan, is uitsluitend de Nederlandstalige versie bindend.

DIENSTVERLENING

De in dit hoofdstuk “Dienstverlening” vermelde bepalingen zijn naast en met voorrang voor de bepalingen in het hoofdstuk “Algemene bepalingen” van toepassing indien Privacyzorg diensten verleent.

Artikel 11 - Meer leveranciers


11.1. Indien overeen te komen dienstverlening verband houdt met door anderen verrichte en/of te
verrichten diensten en/of door andere geleverde en/of te leveren zaken, is de afnemer verplicht
Privacyzorg daarvan vóór het tot stand komen van overeenkomst schriftelijk in kennis te stellen met
vermelding van de namen van de andere leveranciers.

Artikel 12 - Uitvoering


12.1. Privacyzorg is verplicht de overeengekomen dienstverlening naar beste kunnen en met zorg uit te voeren aan de hand van door Privacyzorg schriftelijk aanvaarde afspraken en procedures.

12.2. Indien is overeengekomen dat dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, heeft Privacyzorg het
recht de uitvoering van de volgende fasen uit te stellen totdat de afnemer de resultaten van de
voorafgaande fasen schriftelijk heeft goedgekeurd.

12.3. Privacyzorg is uitsluitend verplicht bij de uitvoering van de overeengekomen dienstverlening
aanwijzingen van de afnemer op te volgen, indien Privacyzorg die verplichting bij de overeenkomst
uitdrukkelijk heeft aanvaard en de aanwijzingen van de afnemer tijdig zijn verstrekt en verantwoord
zijn. Privacyzorg is in geen geval verplicht aanwijzingen op te volgen, die de inhoud en/of de
omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden. De afnemer is voor het opvolgen van
aanwijzingen, die de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening beïnvloeden,
aan Privacyzorg een door Privacyzorg op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende –
vergoeding verschuldigd.

12.4. Privacyzorg heeft het recht de overeengekomen dienstverlening geheel of ten dele door een of
meer anderen – dan een of meer bepaalde personen – met dezelfde kwalificaties te laten uitvoeren.

Artikel 13 - Wijzigingen en meerwerk


13.1. Indien Privacyzorg op verzoek of met voorafgaande toestemming van de afnemer buiten de inhoud en/of de omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden heeft verricht, is de afnemer aan Privacyzorg een door Privacyzorg op basis van haar tarieven vast te stellen – aanvullende – vergoeding verschuldigd. Privacyzorg is niet verplicht buiten de inhoud en/of de
omvang van de overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden te verrichten en kan
verlangen dat daarvoor een afzonderlijke overeenkomst tot stand komt.

13.2. De afnemer aanvaardt dat door het verrichten van buiten de inhoud en/of de omvang van de
overeengekomen dienstverlening vallende werkzaamheden in de zin van artikel 13.1. het volbrengen
van de overeengekomen dienstverlening en de wederzijdse verantwoordelijkheden kunnen worden
beïnvloed.